نمایندگی ثبت دامنه

نمایندگی ثبت دامنه

* تمام شارژ انجام شده حتی اولین شارژ به منظور دریافت نمایندگی به پنل منتقل شده و قابل استفاده است.
* شارژ پنل قابل انتقال یا عودت نیست و کمتر از 15 دلار امکان شارژ وجود ندارد.
* شارژ پنل نمایندگی بصورت دلاری انجام میشود.
* قیمیت این محصول 15 دلار هست که بر اساس نرخ ارز محاسبه میشود.
* اطلاعات پنل نمایندگی حداکثر 24 ساعت پس از سفارش ارسال می شود.