فضای پشتیبان گیری

فضای پشتیبان گیری با 10 گیگ فضا

پهنای باند نامحدود.
بدون هزینه اولیه به عنوان Setup Fee.
دسترسی به سرور پشتیبان از طریق FTP.
امکان افزایش حجم فضای خریداری شده در هر زمان.

فضای پشتیبان گیری با 30 گیگ فضا

پهنای باند نامحدود.
بدون هزینه اولیه به عنوان Setup Fee.
دسترسی به سرور پشتیبان از طریق FTP.
امکان افزایش حجم فضای خریداری شده در هر زمان.

فضای پشتیبان گیری با 50 گیگ فضا

پهنای باند نامحدود.
بدون هزینه اولیه به عنوان Setup Fee.
دسترسی به سرور پشتیبان از طریق FTP.
امکان افزایش حجم فضای خریداری شده در هر زمان.

فضای پشتیبان گیری با 100 گیگ فضا

پهنای باند نامحدود.
بدون هزینه اولیه به عنوان Setup Fee.
دسترسی به سرور پشتیبان از طریق FTP.
امکان افزایش حجم فضای خریداری شده در هر زمان.